/NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92km z podziałem na pododcinki: koniec obwodnicy Sztabina – początek obwodnicy Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów.

Niniejsza strona przygotowana została dla tematu:

„Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92km z podziałem na pododcinki: koniec obwodnicy Sztabina – początek obwodnicy Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów.”

Numer Kontraktu : 2413.24.2020/2021 z dnia 09/03/2021r.

Dzięki realizacji projektu wybudowana zostanie infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miejscowości od nadmiernego ruchu tranzytowego odbywającego się w kierunku północ – południe i podniesieniu standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin w pobliżu obecnej zabudowy.

/ZAMAWIAJĄCY/WYKONAWCA
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
IVIA. S.A.
gddkia.gov.plivia.pl