Główne cele projektu:

 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej dla odc. koniec obw. Sztabina – węzeł Augustów,

 • opracowanie Koncepcji Programowej dla obw. Białobrzegów, która umożliwi Zamawiającemu przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie Projektuj i Buduj.

Budowa obw. Białobrzegów przyczyni się do odciążenia miejscowości od nadmiernego ruchu tranzytowego odbywającego się w kierunku północ-południe oraz podniesie standard życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin w pobliżu obecnej zabudowy.

Lokalizacja obw. Białobrzegów:
Województwo: podlaskie
Powiat: augustowski
Gminy: Augustów oraz m. Augustów
Uwaga: Badania geologiczne, geotechniczne oraz geofizyczne będą prowadzone również na terenie gminy Sztabin.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie koncepcji budowy drogi o przekroju 1×2 klasy GP obwodnicy Białobrzeg (na parametrach jak dla klasy S) oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego w zakresie inwestycji. Projektowany odcinek będzie posiadać osobne włączenia (poprzez ronda) pozwalające na ominięcie miejscowości Białobrzegi po nowym śladzie. W ramach zadania przewiduje się przebudowę dróg poprzecznych tj. DP 1221B, drogi pożarowej nr 15 i istniejącej drogi krajowej Nr 8 oraz budowę dodatkowych jezdni, w tym dojazdów do zbiorników. Zakres obejmuje zarówno projektowany pas drogowy jak i tereny sąsiednie, na które droga będzie oddziaływać.
Roboty drogowe wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogą:

 • budowę jezdni drogi krajowej nr 8 o przekroju GP 1×2 (na parametrach jak dla klasy S),

 • budowę dwóch rond, na początku i końcu obwodnicy Białobrzeg

 • budowę i przebudowę odcinków istniejącej drogi krajowej, powiatowej i pożarowej, które kolidują z projektowaną drogą krajową nr 8,List Item

 • budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżki rowerowej,

 • budowę utwardzonego terenu na potrzeby utrzymania,

 • budowę dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,

 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe, poziome),

 • budowę elementów systemu odwodnienia, w tym: kanalizacji deszczowej, rowów, przepustów, zbiorników.

Obiekty inżynierskie wraz z infrastrukturą techniczną związaną z nimi:

 • budowę wiaduktów drogowych w ciągu projektowanej obwodnicy: WGP – 71 (obiekt nad DP 1221B), WGP – 74 (obiekt nad istn. droga krajową nr 8),

 • budowę przejść dla płazów: PZŁ – 72, PZŁ – 76, PZŁ – 77, PZŁ – 78, PZŁ – 80, PZŁ – 81, PZŁ – 82, PZŁ – 83

 • budowę przejścia dla małych zwierząt: PZM – 70,

 • budowę przejścia dla małych zwierząt zespolone z ciekiem: PZM – 75,

 • budowę przejść dla płazów zespolone z ciekiem: PZŁ – 79, PZŁ – 84,

 • budowę estakady: MGP (PZDd) – 73,

 • budowę przepustów na ciekach.

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą:

 • przebudowę linii wysokiego napięcia,

 • przebudowę linii średniego i niskiego napięcia,

 • przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,

 • przebudowę urządzeń melioracyjnych,

 • budowę kanału technologicznego.

Urządzenia ochrony środowiska:

 • budowę ekranów przeciwolśnieniowych,

 • budowę ekranów akustycznych,

 • budowę przejść dla zwierząt,

 • budowę urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowe z drogi,

 • budowę zbiorników,

 • nasadzenia zieleni dogęszczającej, izolacyjnej, krajobrazowej i naprowadzającej.

Rozbiórki :

 • elementów dróg i ulic,

 • elementów sieci uzbrojenia terenu,

 • elementów ogrodzeń,

 • demontaż słupów linii najwyższych napięć,

 • demontaż słupów linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia,

 • demontaż słupów oświetleniowych,

Zagospodarowanie terenów zielonych:

 • wycinka zieleni,

 • nasadzenia zieleni uzupełniającej,

 • nasadzenia zieleni pełniącej funkcję osłonową