Obwodnica Białobrzegów

Parametry techniczne:

klasa techniczna drogi:GP (główna ruchu przyspieszonego)
liczba jezdni:1
ilość pasów ruchu:2
szerokość pasów ruchu:3,50m
szerokość poboczy:• utwardzone 1,50m
• gruntowe min. 0,75m
dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN/oś
rodzaj nawierzchni:bitumiczna

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie:

– drogi jednojezdniowej klasy GP o długości – ok. 3,441 km i prędkości projektowej 100 km/h,

– dwóch rond na włączeniach projektowanej DK8 w istn. drogę krajową nr 8,

– przełożeń dróg krzyżujących się z projektowaną drogą klasy GP m.in.:

  • istn. drogi krajowej nr 8,

  • drogi powiatowej DP1221B,

  • drogi powiatowej DP2545B,

  • sieci dróg dojazdowych,

– obiektów inżynierskich (estakada, wiadukty drogowe, przepusty),

– urządzeń ochrony środowiska (m.in.: ekrany, osadniki wraz z separatorami substancji ropopochodnych, wygrodzenia),

– urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– urządzeń odwodnieniowych, w tym m.in. zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej,

– przełożenia kolidujących z przedsięwzięciem istniejących urządzeń infrastruktury (m.in. sieci energetycznych (WN, SN, nn), wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych),

– kanału technologicznego, oświetlenia drogowego.