Klauzula RODO

Działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:
1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@gddkia.gov.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych (akcji informacyjnej) w sprawie
do przygotowania Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Białobrzeg, oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych
związanych z procesem konsultacji;
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych (akcji informacyjnej) w sprawie do przygotowania Koncepcji Programowej (KP),
oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych
związanych z procesem konsultacji;
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać
się na podstawie zgody.
5. W zakresie, na zasadach oraz na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisyRODO,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji społecznych (akcji informacyjnej),
tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem
konsultacji.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych w sprawie
do przygotowania KP dla zadania pn.: „Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92km z podziałem na pododcinki: koniec obw. Sztabina – początek obw. Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów” Pododcinek: Budowa obwodnicy Białobrzegów” prowadzonych w dniach 22.05-12.06.2021r.
Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez GDDKiA oraz biuro MPRB Sp. z o.o. oświadczam, że:
1) podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,
2) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
(akcji informacyjnej), w sprawie do przygotowania KP obwodnicy Białobrzeg, w tym z informacją o podstawie, zakresie, sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody.